حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. 20 ذو القعدة 1444 Thursday, 8 June , 2023 ساعت ×
ردیفعکسمدیر و داورنام موسسهنام شهرستانشماره ثبتشماره تماسوضعیت
1این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0110.jpg استداوود قاسمی دادگستران حق مدار دامون طبرستانآمل 718 09117118587
2این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0043.jpg استندا مجیدیفرتاک پیشگان حق طلبان رامشآمل91709111001094
3این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0108.jpg استام البنین قربان نیا دلاورآیین ترازوی عدل و انصاف کوثر آماردآمل85209112202235
4این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0130.jpg استولی اله احمدیآیین ترازوی عدل و عدالت شهریارآمل70209112115616 09118625616
5این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0006.jpg استرضا حاجی پور الیاسیثمین عدل و صلح دادخواهآمل69809113211420
6این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0109.jpg استبهرام حدادیحامیان صلح و انصاف صدر آملآمل72709111001369
7گلبرار قربانیدارالحکم دادورزان صلح آملآمل60009353670825
8محمد خضرائیعدالت پیشگان نیک اندیش خضرائیآمل84709111275834 09119205361
9این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0121.jpg استحسین رجائیاندارالحکم نیک نامان دادورز آماردآمل65209113129711
10این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0134.jpg استمیر نبی حسینیکاتب عدل و صلح حسینی آملآمل81609113215485 09308602557
11این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0172.jpg استعلی امیر پوردادگستر برتر آرامیس آملآمل80609113001051
12این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0182.jpg استکاظم صداقتناجی گستران عدل خواه طبرستانآمل76709118523121
13این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0139.jpg استروزبه قنادپیروان ظهور عدالتآمل69209111215470
14این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0178.jpg استمیثم حسین زادهبوستان مهر عدالتآمل62109111005390
15این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0148.jpg استداریوش اسکو مقدمدارالحکم مهر آیین صدرای آماردآمل64909116623001
16این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0159.jpg استبهرام محمودی مقدمدارالحکم آوای حق جویان آملآمل62509112272032
17این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0147.jpg استعباس شعبانیحقیقت پیشگان آوای آماردآمل55509116646083
18این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0179.jpg استرعنا نائیجیکاتبان دادگستران نائیجی و ایزدی آملآمل65509113000192
19این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0180.jpg استمیترا حاجی پورکاتب دادگستران نوین حاجی پور آملآمل656 
20این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0171.jpg استآزاده قبادیکاتبان نیک نامان قبادی آملآمل75309112200245
21این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0158.jpg استفتانه فاضل نیاعدل پژوه حکم گستر فاضل نیاآمل75809112277429
22این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0177.jpg استمنیژه آقا جان پور نشلیکاتب حامی مهر آرته آماردآمل71109101213134
23این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0162.jpg استفائزه غلامی( فائقه)اندیشه سبز آماردآمل78109354791889
24این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0176.jpg استمهسا نظری کلیمانیعدالت جویان کیمیای داوری افقآمل70509113839367
25این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0157.jpg استعظیمه رمضانیپیشگامان انصاف عدالت آماردآمل77509118538263
26این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0152.jpg استهاجر شیرزادآیین عدالت محور شیرزادآمل62309118005766
27این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0149.jpg استسیده عطیه دریاباییدادخواهان جوان آینده شمالآمل77009119208616
28این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0150.jpg استعاطفه شاکریعدالت محور افق شاکریآمل82009118035054
29این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0151.jpg استفرزانه غلامرضاعدالت جویان نوین فرزانه آملآمل69109117243962
30این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0175.jpg استحورا کاوهدادخواهان عدالت حورا آملآمل87409113105769
31این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0174.jpg استآذین بابائیآیین گستر نوین آملآمل89009111253713
32این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0145.jpg استزهرا براریکاوشگران قانون پیشه نسیم بهارآمل66409113204483
33این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0146.jpg استصدیقه قلی زادهنوین عدالت گستر قلی زادهآمل63709119022753
34این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0165.jpg استسیده معصومه ابراهیمیان شیادهپیشگامان توسعه صلح و عدالت آملآمل86209119191189
35این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0142.jpg استسحر عباسیکاتب دادگستر نوین صدرای آملآمل65809119222346
36این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0144.jpg استفاطمه احمدیآوای عدالت پیشگان مهرورز آملآمل85709119024702
37این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0155.jpg استمریم قشقائیتدبیر و اعتدال برتر مهدیه قشقائیآمل75709383626195
38این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0173.jpg استسید حسین موسویدادگستران حق و عدالت انصافآمل70309336193588
39این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0181.jpg استاسماعیل غلامیروشنگران عدل آریا آملآمل84409112209412
40این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0169.jpg استسید جعفر حسینیتابش سبز نوین آملآمل85109113250714
41این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0167.jpg استمسعود عابدیآفریدگان عدالت و اندیشه نوین آمل آمل74909111251668
42این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0166.jpg استحسین عبادیامین و مشاور گستر آماردآمل61909111213751
43این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0163.jpg استسیده مهتاب علویدادگران عدل آفرین آملآمل65309113211633
44این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0160.jpg استمهدی اسکو نوین صیلنت گستر آماردآمل57009118227209
45حیدر علی خان زاددادگستران اشراق شمالآمل59409111140821
46حسین صدر زاده کاتب دادگستر نیک نامان آملآمل70809112213840
47حبیب اله اسمعیلی چراتی رشا عدالت گستر آملآمل81409119136647
48میثم برجسته شاهکلا دادآفرینان امین گستر آملآمل82809113274828
49وحید رحیمی پیشگامان عدالت و قضاوت نوینآمل17409117148271
50الیاس قاسمی همدانیعدالت گستران نوین کاسپین آملآمل59309117384043
51این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0189.jpg استمیترا کیاآوای نقش آفرینان عدل آماردآمل77809112202489
09119156558
52این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0187.jpg استمریم سالاری فر سفیر عدالت دادبان پیشهآمل86409113227305
53سحرناز عباس زاده بریسآوای عدالت خواه اندیش آماردآمل85509382669798
54مرضیه محمدیکار پردازان سپهر عدالت آماردآمل77109118199360
55آتنا روشناعتماد نگر مهر آرا عدالت پیشگان عصرآمل77709116964139
56مهدخت علایی بخش حکمت یار نوین آملآمل67209119204387
57سحر حسین پوردارالحکم مهر میزان آماردآمل63609113202672
58صاحبه روستاییآرشا عدالت نوین آملآمل93109112274266
59سامره سیفی پاشادارالحکم کاتب دادخواهان نوین سیفی پاشاآمل64709117613078
60سید زینب حسینی ونوش عدل جویان ونوشه اصلآمل92509019203805
61فاطمه مقیمی نیک دستان همیشه ماندگار خزرآمل91609112227456
09360697460
62فاطمه الیاسی فر عدالت و اعتماد وسو سوادکوهآمل84809351287268
63میلاد سیدی نیاکی دارالحکم کاتبان عدل سیدی آملآمل74309113271043
64خدیجه اکبر زادهسبز اندیشان عدل مبیناآمل91809395750171
65وحید صابری مقدمگوهر عدالت دادپویان صابرآمل60909119164814
66علی ابراهیمیعدل محور علوی لیتکوهآمل76009111253295
09901927814
67علی نائیجی
حامیان صلح و سازش عدل آملآمل85509113274486
68حسن فرج پوردادورزان عادل پارسیان آملآمل90309117179396
09024538493
69احسان نجفیدادورزان عدل و حقیقت آماردآمل84209116406453
70سعید دهقاندارالحکم عدالتخواهان آمارد دهقانآمل80109120364403
71سعید ره گویدادرسان خبره عدل ره گوی آماردآمل81809113206732
72سید میثم اسدیکاتبان نیک اندیش صلح آماردآمل85409111209803
73طاهره فلاحکاتب عدالت دادگستر نوینآمل 57309120984943
74عذرا برمودهانوشه روان دادگر برمودهآمل67609301109181
75مریم جعفری آخاحکم اندیشان مهر آیین مازندآمل63109113006530
76ایمان غلامیندای عدالت پیشگان آملآمل62909122506642
77مریم قاسمی عمرانعدل زرین عمران طبرستانآمل83009113207440
78الهام شیری آقباشپیشگامان توسعه مهر عدالت گسترآمل86609122334287
09124065971
79بهرام فلاحدادآفرینان عدالت اندیش نوین آملآمل69909120984943
80غفار محمدیدادورزان پویای مازندرانآمل64809111277911
81مریم امیرصالحیتوسعه عدل و داد آملآمل56309113258564
82جواد گلشنعدل و داد گلشن کاسپینآمل59809113226612
83مریم احمدیتراز پویان توسعه سپهر دادورزی مازندرانآمل64409113006169
84مریم مداحدادگستران آوای عدالت خزرآمل62409116913806
85جعفر شیرزادعدل ودادپویان میثاق طبرستانآمل79609360050211
86احمد محمود تبار درزی
یاوران سرزمین عدالت
آمل88809122278195
87ساناز خزاعی
دادگستران مهر آذین آمارد
آمل82909339842503
88مهدی شکریدارالحکم میزان آملآمل52909113008503
89نرگس حسامچتر عدالت نرگس حسامآمل61709115751703
90مرجان غلامی لله مرزیداد آفرین صالحان امیر آمل 67709119161369
91 عطاالله صالحی آمل 588 09118550097
92 حسین فلاح حقیقت خواهان دادگستر زمان آمل 700 09301229397

09114413256
93سعدی طبریپیشگامان ققنوس فرداآمل

779
09117864606     09373942337

 94
الهام الیاسیعمارت عدل فروزان آپاداناآمل68609216708780
95حسن حسن پورعدل گستر مهر رودگر ایرانیآمل704309113008464
96ستاره علی تبارستارگان عدالت علی تبارآمل66009113214982
97مرضیه مهدوی چلاویدادگران عدالت جوی نگین چلاوآمل61109118214358
98مرضیه نعمتیداور گستر عدل اندیش مازندآمل60709351214768   09115910782
99فاطمه حسین زادهآیین گفتمان صلح و سازش حسین زادهآمل66509113222070
100سپیده اکبریرهجویان راسخ عدل امینآمل68009117431021
101یوسف کاملیدارالحکم دادیار حکیم آماردآمل63909120445154
09351215082           
102علی توکلیطلیعه نوین تجارت تبرستانآمل721509111169703 اسمعیل نسب    09111111348 علی توکلی
103محمد رضا اقبالعدل و قانون اقبالآمل83809115681903
104مرضیه یوسفیسرای گفتمان حقیقت محورآمل68209113206715
105سمیه اسمعیل پوراریکه صلح و سازش آماردآمل75909113215598
106پریسا ابوالفضلیآیین دادرسی مشاهیر دادآفرینانآمل71509113212505
107سید موسی آذر طوسکاتبان مهر آئین کهن آماردآمل63509113002849
108صدیقه اسماعیل زادهعدالت ورزان نیک سپهر نوین آملآمل74509119205376
109فروغ حسن نژادآمارد مهر فروغ حق آملآمل84009381218237 واتساپ
09111111698
110امیر حسین قنبریحق گستر رادمهر آماردآمل65909113004039
111فرشته حسن زاده عالیکلائیکاتبان ره پویان عدل و انصاف آماردآمل85309114876257
112سیده دنیا حسین زادهسرای عدالت پیشگان راه حق نوین آماردآمل67309359115324
113فیض اله فدائی منقاریصلح و انصاف همیاران فدائی آماردآمل74109119175898
114مهرداد نعمتیآمل09111009808
155بهادر حسینی پور کاشیآمل
116سیمین احمدیآینده سازان راه حق آمادآمل
117هادی حسن زادهکاتبان عدالت
پویان نیک اندیش آمل
آمل