حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

یکشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۳ 6 شوال 1445 Sunday, 14 April , 2024 ساعت ×
ردیفعکسمدیر و داورنام موسسهنام شهرستانشماره ثبتشماره تماسوضعیت
۱این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0110.jpg استداوود قاسمی دادگستران حق مدار دامون طبرستانآمل 718 09117118587
2این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0043.jpg استندا مجیدیفرتاک پیشگان حق طلبان رامشآمل۹۱۷۰۹۱۱۱۰۰۱۰۹۴
۳این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0108.jpg استام البنین قربان نیا دلاورآیین ترازوی عدل و انصاف کوثر آماردآمل۸۵۲۰۹۱۱۲۲۰۲۲۳۵
۴این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0130.jpg استولی اله احمدیآیین ترازوی عدل و عدالت شهریارآمل۷۰۲۰۹۱۱۲۱۱۵۶۱۶ ۰۹۱۱۸۶۲۵۶۱۶
۵این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0006.jpg استرضا حاجی پور الیاسیثمین عدل و صلح دادخواهآمل۶۹۸۰۹۱۱۳۲۱۱۴۲۰
۶این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0109.jpg استبهرام حدادیحامیان صلح و انصاف صدر آملآمل۷۲۷۰۹۱۱۱۰۰۱۳۶۹
۷گلبرار قربانیدارالحکم دادورزان صلح آملآمل۶۰۰۰۹۳۵۳۶۷۰۸۲۵
۸محمد خضرائیعدالت پیشگان نیک اندیش خضرائیآمل۸۴۷۰۹۱۱۱۲۷۵۸۳۴ ۰۹۱۱۹۲۰۵۳۶۱
۹این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0121.jpg استحسین رجائیاندارالحکم نیک نامان دادورز آماردآمل۶۵۲۰۹۱۱۳۱۲۹۷۱۱
۱۰این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0134.jpg استمیر نبی حسینیکاتب عدل و صلح حسینی آملآمل۸۱۶۰۹۱۱۳۲۱۵۴۸۵ ۰۹۳۰۸۶۰۲۵۵۷
۱۱این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0172.jpg استعلی امیر پوردادگستر برتر آرامیس آملآمل۸۰۶۰۹۱۱۳۰۰۱۰۵۱
۱۲این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0182.jpg استکاظم صداقتناجی گستران عدل خواه طبرستانآمل۷۶۷۰۹۱۱۸۵۲۳۱۲۱
۱۳این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0139.jpg استروزبه قنادپیروان ظهور عدالتآمل۶۹۲۰۹۱۱۱۲۱۵۴۷۰
۱۴این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0178.jpg استمیثم حسین زادهبوستان مهر عدالتآمل۶۲۱۰۹۱۱۱۰۰۵۳۹۰
۱۵این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0148.jpg استداریوش اسکو مقدمدارالحکم مهر آیین صدرای آماردآمل۶۴۹۰۹۱۱۶۶۲۳۰۰۱
۱۶این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0159.jpg استبهرام محمودی مقدمدارالحکم آوای حق جویان آملآمل۶۲۵۰۹۱۱۲۲۷۲۰۳۲
۱۷این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0147.jpg استعباس شعبانیحقیقت پیشگان آوای آماردآمل۵۵۵۰۹۱۱۶۶۴۶۰۸۳
۱۸این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0179.jpg استرعنا نائیجیکاتبان دادگستران نائیجی و ایزدی آملآمل۶۵۵۰۹۱۱۳۰۰۰۱۹۲
۱۹این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0180.jpg استمیترا حاجی پورکاتب دادگستران نوین حاجی پور آملآمل۶۵۶ 
20این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0171.jpg استآزاده قبادیکاتبان نیک نامان قبادی آملآمل۷۵۳۰۹۱۱۲۲۰۰۲۴۵
۲۱این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0158.jpg استفتانه فاضل نیاعدل پژوه حکم گستر فاضل نیاآمل۷۵۸۰۹۱۱۲۲۷۷۴۲۹
۲۲این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0177.jpg استمنیژه آقا جان پور نشلیکاتب حامی مهر آرته آماردآمل۷۱۱۰۹۱۰۱۲۱۳۱۳۴
۲۳این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0162.jpg استفائزه غلامی( فائقه)اندیشه سبز آماردآمل۷۸۱۰۹۳۵۴۷۹۱۸۸۹
۲۴این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0176.jpg استمهسا نظری کلیمانیعدالت جویان کیمیای داوری افقآمل۷۰۵۰۹۱۱۳۸۳۹۳۶۷
۲۵این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0157.jpg استعظیمه رمضانیپیشگامان انصاف عدالت آماردآمل۷۷۵۰۹۱۱۸۵۳۸۲۶۳
۲۶این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0152.jpg استهاجر شیرزادآیین عدالت محور شیرزادآمل۶۲۳۰۹۱۱۸۰۰۵۷۶۶
۲۷این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0149.jpg استسیده عطیه دریاباییدادخواهان جوان آینده شمالآمل۷۷۰۰۹۱۱۹۲۰۸۶۱۶
۲۸این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0150.jpg استعاطفه شاکریعدالت محور افق شاکریآمل۸۲۰۰۹۱۱۸۰۳۵۰۵۴
۲۹این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0151.jpg استفرزانه غلامرضاعدالت جویان نوین فرزانه آملآمل۶۹۱۰۹۱۱۷۲۴۳۹۶۲
۳۰این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0175.jpg استحورا کاوهدادخواهان عدالت حورا آملآمل۸۷۴۰۹۱۱۳۱۰۵۷۶۹
۳۱این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0174.jpg استآذین بابائیآیین گستر نوین آملآمل۸۹۰۰۹۱۱۱۲۵۳۷۱۳
۳۲این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0145.jpg استزهرا براریکاوشگران قانون پیشه نسیم بهارآمل۶۶۴۰۹۱۱۳۲۰۴۴۸۳
۳۳این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0146.jpg استصدیقه قلی زادهنوین عدالت گستر قلی زادهآمل۶۳۷۰۹۱۱۹۰۲۲۷۵۳
۳۴این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0165.jpg استسیده معصومه ابراهیمیان شیادهپیشگامان توسعه صلح و عدالت آملآمل۸۶۲۰۹۱۱۹۱۹۱۱۸۹
۳۵این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0142.jpg استسحر عباسیکاتب دادگستر نوین صدرای آملآمل۶۵۸۰۹۱۱۹۲۲۲۳۴۶
۳۶این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0144.jpg استفاطمه احمدیآوای عدالت پیشگان مهرورز آملآمل۸۵۷۰۹۱۱۹۰۲۴۷۰۲
۳۷این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0155.jpg استمریم قشقائیتدبیر و اعتدال برتر مهدیه قشقائیآمل۷۵۷۰۹۳۸۳۶۲۶۱۹۵
۳۸این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0173.jpg استسید حسین موسویدادگستران حق و عدالت انصافآمل۷۰۳۰۹۳۳۶۱۹۳۵۸۸
۳۹این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0181.jpg استاسماعیل غلامیروشنگران عدل آریا آملآمل۸۴۴۰۹۱۱۲۲۰۹۴۱۲
۴۰این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0169.jpg استسید جعفر حسینیتابش سبز نوین آملآمل۸۵۱۰۹۱۱۳۲۵۰۷۱۴
۴۱این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0167.jpg استمسعود عابدیآفریدگان عدالت و اندیشه نوین آمل آمل۷۴۹۰۹۱۱۱۲۵۱۶۶۸
۴۲این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0166.jpg استحسین عبادیامین و مشاور گستر آماردآمل۶۱۹۰۹۱۱۱۲۱۳۷۵۱
۴۳این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0163.jpg استسیده مهتاب علویدادگران عدل آفرین آملآمل۶۵۳۰۹۱۱۳۲۱۱۶۳۳
۴۴این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0160.jpg استمهدی اسکو نوین صیلنت گستر آماردآمل۵۷۰۰۹۱۱۸۲۲۷۲۰۹
۴۵حیدر علی خان زاددادگستران اشراق شمالآمل۵۹۴۰۹۱۱۱۱۴۰۸۲۱
۴۶حسین صدر زاده کاتب دادگستر نیک نامان آملآمل۷۰۸۰۹۱۱۲۲۱۳۸۴۰
۴۷حبیب اله اسمعیلی چراتی رشا عدالت گستر آملآمل۸۱۴۰۹۱۱۹۱۳۶۶۴۷
۴۸میثم برجسته شاهکلا دادآفرینان امین گستر آملآمل۸۲۸۰۹۱۱۳۲۷۴۸۲۸
۴۹وحید رحیمی پیشگامان عدالت و قضاوت نوینآمل۱۷۴۰۹۱۱۷۱۴۸۲۷۱
۵۰الیاس قاسمی همدانیعدالت گستران نوین کاسپین آملآمل۵۹۳۰۹۱۱۷۳۸۴۰۴۳
۵۱این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0189.jpg استمیترا کیاآوای نقش آفرینان عدل آماردآمل۷۷۸۰۹۱۱۲۲۰۲۴۸۹
۰۹۱۱۹۱۵۶۵۵۸
۵۲این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0187.jpg استمریم سالاری فر سفیر عدالت دادبان پیشهآمل۸۶۴۰۹۱۱۳۲۲۷۳۰۵
۵۳سحرناز عباس زاده بریسآوای عدالت خواه اندیش آماردآمل۸۵۵۰۹۳۸۲۶۶۹۷۹۸
۵۴مرضیه محمدیکار پردازان سپهر عدالت آماردآمل۷۷۱۰۹۱۱۸۱۹۹۳۶۰
۵۵آتنا روشناعتماد نگر مهر آرا عدالت پیشگان عصرآمل۷۷۷۰۹۱۱۶۹۶۴۱۳۹
۵۶مهدخت علایی بخش حکمت یار نوین آملآمل۶۷۲۰۹۱۱۹۲۰۴۳۸۷
۵۷سحر حسین پوردارالحکم مهر میزان آماردآمل۶۳۶۰۹۱۱۳۲۰۲۶۷۲
۵۸صاحبه روستاییآرشا عدالت نوین آملآمل۹۳۱۰۹۱۱۲۲۷۴۲۶۶
۵۹سامره سیفی پاشادارالحکم کاتب دادخواهان نوین سیفی پاشاآمل۶۴۷۰۹۱۱۷۶۱۳۰۷۸
۶۰سید زینب حسینی ونوش عدل جویان ونوشه اصلآمل۹۲۵۰۹۰۱۹۲۰۳۸۰۵
۶۱فاطمه مقیمی نیک دستان همیشه ماندگار خزرآمل۹۱۶۰۹۱۱۲۲۲۷۴۵۶
۰۹۳۶۰۶۹۷۴۶۰
۶۲فاطمه الیاسی فر عدالت و اعتماد وسو سوادکوهآمل۸۴۸۰۹۳۵۱۲۸۷۲۶۸
۶۳میلاد سیدی نیاکی دارالحکم کاتبان عدل سیدی آملآمل۷۴۳۰۹۱۱۳۲۷۱۰۴۳
۶۴خدیجه اکبر زادهسبز اندیشان عدل مبیناآمل۹۱۸۰۹۳۹۵۷۵۰۱۷۱
۶۵وحید صابری مقدمگوهر عدالت دادپویان صابرآمل۶۰۹۰۹۱۱۹۱۶۴۸۱۴
۶۶علی ابراهیمیعدل محور علوی لیتکوهآمل۷۶۰۰۹۱۱۱۲۵۳۲۹۵
۰۹۹۰۱۹۲۷۸۱۴
۶۷علی نائیجی
حامیان صلح و سازش عدل آملآمل۸۵۵۰۹۱۱۳۲۷۴۴۸۶
۶۸حسن فرج پوردادورزان عادل پارسیان آملآمل۹۰۳۰۹۱۱۷۱۷۹۳۹۶
۰۹۰۲۴۵۳۸۴۹۳
۶۹احسان نجفیدادورزان عدل و حقیقت آماردآمل۸۴۲۰۹۱۱۶۴۰۶۴۵۳
۷۰سعید دهقاندارالحکم عدالتخواهان آمارد دهقانآمل۸۰۱۰۹۱۲۰۳۶۴۴۰۳
۷۱سعید ره گویدادرسان خبره عدل ره گوی آماردآمل۸۱۸۰۹۱۱۳۲۰۶۷۳۲
۷۲سید میثم اسدیکاتبان نیک اندیش صلح آماردآمل۸۵۴۰۹۱۱۱۲۰۹۸۰۳
۷۳طاهره فلاحکاتب عدالت دادگستر نوینآمل ۵۷۳۰۹۱۲۰۹۸۴۹۴۳
۷۴عذرا برمودهانوشه روان دادگر برمودهآمل۶۷۶۰۹۳۰۱۱۰۹۱۸۱
۷۵مریم جعفری آخاحکم اندیشان مهر آیین مازندآمل۶۳۱۰۹۱۱۳۰۰۶۵۳۰
۷۶ایمان غلامیندای عدالت پیشگان آملآمل۶۲۹۰۹۱۲۲۵۰۶۶۴۲
۷۷مریم قاسمی عمرانعدل زرین عمران طبرستانآمل۸۳۰۰۹۱۱۳۲۰۷۴۴۰
۷۸الهام شیری آقباشپیشگامان توسعه مهر عدالت گسترآمل۸۶۶۰۹۱۲۲۳۳۴۲۸۷
۰۹۱۲۴۰۶۵۹۷۱
۷۹بهرام فلاحدادآفرینان عدالت اندیش نوین آملآمل۶۹۹۰۹۱۲۰۹۸۴۹۴۳
۸۰غفار محمدیدادورزان پویای مازندرانآمل۶۴۸۰۹۱۱۱۲۷۷۹۱۱
۸۱مریم امیرصالحیتوسعه عدل و داد آملآمل۵۶۳۰۹۱۱۳۲۵۸۵۶۴
۸۲جواد گلشنعدل و داد گلشن کاسپینآمل۵۹۸۰۹۱۱۳۲۲۶۶۱۲
۸۳مریم احمدیتراز پویان توسعه سپهر دادورزی مازندرانآمل۶۴۴۰۹۱۱۳۰۰۶۱۶۹
۸۴مریم مداحدادگستران آوای عدالت خزرآمل۶۲۴۰۹۱۱۶۹۱۳۸۰۶
۸۵جعفر شیرزادعدل ودادپویان میثاق طبرستانآمل۷۹۶۰۹۳۶۰۰۵۰۲۱۱
۸۶احمد محمود تبار درزی
یاوران سرزمین عدالت
آمل۸۸۸۰۹۱۲۲۲۷۸۱۹۵
۸۷ساناز خزاعی
دادگستران مهر آذین آمارد
آمل۸۲۹۰۹۳۳۹۸۴۲۵۰۳
۸۸مهدی شکریدارالحکم میزان آملآمل۵۲۹۰۹۱۱۳۰۰۸۵۰۳
۸۹نرگس حسامچتر عدالت نرگس حسامآمل۶۱۷۰۹۱۱۵۷۵۱۷۰۳
۹۰مرجان غلامی الله مرزیداد آفرین صالحان امیر آمل ۶۷۷۰۹۱۱۹۱۶۱۳۶۹
۹۱ عطاالله صالحی آمل ۵۸۸ ۰۹۱۱۸۵۵۰۰۹۷
۹۲ حسین فلاح حقیقت خواهان دادگستر زمان آمل ۷۰۰ ۰۹۳۰۱۲۲۹۳۹۷

۰۹۱۱۴۴۱۳۲۵۶
۹۳سعدی طبریپیشگامان ققنوس فرداآمل

۷۷۹
۰۹۱۱۷۸۶۴۶۰۶     09373942337

 94
الهام الیاسیعمارت عدل فروزان آپاداناآمل۶۸۶۰۹۲۱۶۷۰۸۷۸۰
۹۵حسن حسن پورعدل گستر مهر رودگر ایرانیآمل۷۰۴۳۰۹۱۱۳۰۰۸۴۶۴
۹۶ستاره علی تبارستارگان عدالت علی تبارآمل۶۶۰۰۹۱۱۳۲۱۴۹۸۲
۹۷مرضیه مهدوی چلاویدادگران عدالت جوی نگین چلاوآمل۶۱۱۰۹۱۱۸۲۱۴۳۵۸
۹۸مرضیه نعمتیداور گستر عدل اندیش مازندآمل۶۰۷۰۹۳۵۱۲۱۴۷۶۸   09115910782
99فاطمه حسین زادهآیین گفتمان صلح و سازش حسین زادهآمل۶۶۵۰۹۱۱۳۲۲۲۰۷۰
۱۰۰سپیده اکبریرهجویان راسخ عدل امینآمل۶۸۰۰۹۱۱۷۴۳۱۰۲۱
۱۰۱یوسف کاملیدادیار حکیم آماردآمل۶۳۹۰۹۱۲۰۴۴۵۱۵۴
۰۹۳۵۱۲۱۵۰۸۲           
102علی توکلیطلیعه نوین تجارت تبرستانآمل۷۲۱۵۰۹۱۱۱۱۶۹۷۰۳ اسماعیل نسب    09111111348 علی توکلی
۱۰۳محمد رضا اقبالعدل و قانون اقبالآمل۸۳۸۰۹۱۱۵۶۸۱۹۰۳
۱۰۴مرضیه یوسفیسرای گفتمان حقیقت محورآمل۶۸۲۰۹۱۱۳۲۰۶۷۱۵
۱۰۵سمیه اسمعیل پوراریکه صلح و سازش آماردآمل۷۵۹۰۹۱۱۳۲۱۵۵۹۸
۱۰۶پریسا ابوالفضلیآیین دادرسی مشاهیر دادآفرینانآمل۷۱۵۰۹۱۱۳۲۱۲۵۰۵
۱۰۷سید موسی آذر طوسکاتبان مهر آئین کهن آماردآمل۶۳۵۰۹۱۱۳۰۰۲۸۴۹
۱۰۸صدیقه اسماعیل زادهعدالت ورزان نیک سپهر نوین آملآمل۷۴۵۰۹۱۱۹۲۰۵۳۷۶
۱۰۹فروغ حسن نژادآمارد مهر فروغ حق آملآمل۸۴۰۰۹۳۸۱۲۱۸۲۳۷ واتساپ
۰۹۱۱۱۱۱۱۶۹۸
۱۱۰امیر حسین قنبریحق گستر رادمهر آماردآمل۶۵۹۰۹۱۱۳۰۰۴۰۳۹
۱۱۱فرشته حسن زاده عالیکلائیکاتبان ره پویان عدل و انصاف آماردآمل۸۵۳۰۹۱۱۴۸۷۶۲۵۷
۱۱۲سیده دنیا حسین زادهسرای عدالت پیشگان راه حق نوین آماردآمل۶۷۳۰۹۳۵۹۱۱۵۳۲۴
۱۱۳فیض اله فدائی منقاریصلح و انصاف همیاران فدائی آماردآمل۷۴۱۰۹۱۱۹۱۷۵۸۹۸
۱۱۴مهرداد نعمتینیک ایین دادورزانآمل۶۳۸۰۹۱۱۱۰۰۹۸۰۸
۱۵۵بهادر حسینی پور کاشیآمل۷۲۳۰۹۱۱۲۱۴۳۱۰۰
۱۱۶سیمین احمدیآینده سازان راه حق آمادآمل۷۹۳۰۹۱۱۳۲۲۶۸۱۶
۱۱۷هادی حسن زادهکاتبان عدالت
پویان نیک اندیش آمل
آمل۸۹۶ ۰۹۱۱۱۰۰۲۵۱۳
۱۱۸پویا اکبریدادبان نیک اندیش عدل پویا آملآمل۹۱۱۰۹۱۲۲۰۱۹۶۴۴
۱۱۹مرسانا ره طلائیآمل
۱۲۰حسین قمریروشنگران عدالت مهر آریا آملآمل۹۲۴۰۹۱۱۷۷۸۷۷۸۶
۱۲۱علیرضا جوکارعدالت خواهان عدل میثاق آملآمل۹۳۶۰۹۱۱۴۱۶۶۵۱۴
۱۲۲مصطفی شیرزاددارالحکم نیک اندیشان آماردآمل۵۸۹۰۹۱۱۱۱۵۲۲۸۰
۱۲۳رشید سالارعدالت پرور سالارآمل۱۳۴ ۰۹۱۱۱۲۵۴۸۴۱
۱۳۴مرضیه شعبانیآیین عدالت گستران تبرستانآمل۹۳۷۰۹۱۱۷۱۸۶۷۴۲