حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. 15 ذو القعدة 1444 Saturday, 3 June , 2023 ساعت ×
ردیفعکسمدیر و داور نام موسسهنام شهرستانشماره ثبتشماره تماس وضعیت
1این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0001.jpg استعلی حیدری خلیلیندای صلح برتر اطلس ساری130609361115681
2این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0002.jpg استسید مهدی میریمشاوره مهدی میریساری10309111543472
3این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0003.jpg استلیلا ملائی زادهمیعاد داد آفرید ساریساری136509117770688
4این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0011.jpg استمیترا معصومی کردخیلیدادیاران عدالت مهر طاهاساری172809112532094
5گل علی رضوی سورکیامید صلح گستر میاندرودساری5409119538150
6این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0083.jpg استسید موسی میریمیزان گستر عادل طبرستانساری123909113541495
7این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0107.jpg استسعید شکریداد پویان ممتاز کاسپینساری132509116699042
8این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0032.jpg استسهیلا اسلام پناه طالش میکائیلپیام آوران صلح جوی جوان سارویهساری143909112538458
9این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0031.jpg استمریم افراسیابیسر آمدان عدالت افق افراساری163909120361503
10این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0030.jpg استنجیبه حقانیعدالت پیشگان حقوق طبرستانساری176609112280982
11این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0025.jpg استمحمد رضا فضلیکاتبان عدالت خواه سارویهساری143609113240626
12این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0047.jpg استمعصومه آوارعدل جویان آوا نوین پارسیانساری173109114407309
13این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0064.jpg استسید سهیل جمالی گل نشینیسفیران عدالت محور صلح جوی شمالساری149809112491185
14این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0065.jpg استمحمد بابا جان پور نشلیگروه مشاورین حقوقی باباجان پورساری91209308225105
15این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0046.jpg استزینب رحمانیعدالت الهیه زینب رحمانیساری123309113534672
16این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0007.jpg استفائزه پور دهقانپیشگامان عدل گستر شهر پویان ایرانیانساری133509111599505
17این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0094.jpg استنیلوفر ذوالفقاری ساروکلادیان دادور طبرستانساری154209113692281 09113692280
18این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0098.jpg استمهدی علینژاد کاشیحق گستر اندیشان پویاساری128709113570522
19این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0092.jpg استالهه لازریعدل پیشگان ساری گسترساری170609115793810
20این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0086.jpg استنرجس عبادی جام خانهسرای عدالت پیشگان تبرستانساری177009112571040
21این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0084.jpg استفاطمه سالاری تلمادرهعدالت محوران عدل و امید طبرستانساری135309112071322
22این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0116.jpg استجابر محمد حسینی ارمیعدالت پیشگان فانوس آرمیساری160909112525216
23این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0119.jpg استمهدی ذبیحی جامخانهحقیقت محوران سبز شمالساری142709112545535
24این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0113.jpg استعلی عباسیمهر آوران صلح و سازش مازندساری142409111516237
25این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0164.jpg استفهیمه سعیدی کیاسریمسیر عدالت گستر سعیدیساری127509114754341
26این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0140.jpg استمهناز رمضانی کردخیلیآوای حق و عدالت خواه آریاییساری115509112476408
27ابراهیم زارع کیاسریمصلحت اندیشان جاوید کیاسرساری146309115956117
28این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0185.jpg استمهدی شهریدادورز حق جوی ساریساری130809111557322
29این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0186.jpg استحسین سلیمی مشک آبادیدادگران جوان شمالساری103409120309505
30این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0127.jpg استمهرنوش ابراهیمی تلوباغیپیشرویان نیک خواه مدافع حقیقتساری156609111525237
31این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0132.jpg استامید یعقوبیاندادپیمان عدالت شمالساری23209112524181
32این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0188.jpg استمهدی احمدی کوچکسرائیعدل آفرین سامان طبرستانساری121009111212257
33جمال الدین یوسفی رزومیعدالت پیشگان سرزمین پارسی نیکانساری111709115832304
34زهرا سالخوردهتندیس عدل گستر صلح و سازشساری135109118502206
35مژگان عباسیرهپویان عدالت جوی نگین شمالساری131909111537145
36علی صفریدادگران عدالت پیشه گان حق معتمدینساری147709113510429
37علیرضا عزیزی خورشیدیچشمه عدالت دادیاران پارس میهنساری118309111552692
38فاطمه السادات موسوینوای عدالت خوشنام نیکانساری180209111542674
39کاظم صداقتعدل پویان زرین صداقت شمالساری155209113715484
40فروغ بشری تکلیمیدادآوران فروغ عدالتساری171609118241298 09307598883
41سمیه سرخابی اصلیچراغ حق و عدالت شمالساری142209906528951
42علی اکبر مجیدی سورکیعدالت تدبیر دادگر میاندرودساری5509111564316
43عباس باقری دونچالییاری رسانان حقوق ساریساری144309113263278
44محمود رضا منفرددادیاران عدالت راستین
ساری129509112557173
45رضا پناهیانعدالت گستر امیران مازندران ساری 134509112552086
46حسین محمدی دیز آبادیعدالت مهر محمدی دیز آبادی ساری 129809113551459
47روح اله واحدی خرم آبادیعدالت محور حقیقت امید ایرانیان ساری 146109111580509
48عبدالمطلب طالبیدادفر فاخر پاک مهر ساری 155409111554417
49عباس سحابیچتر عدالت و حق و اندیشه نوین شمال ساری 161009920955714
50هدیه زاهدیاندادگستر سارویه زاهدیان ساری 149009117422371
51مریم رنجبر ورندیمریم رنجبر ورندی ساری 146709366306749
52علی محمد امینی منشگلهای حق و عدالت شمال ساری 147109113548123
53مجتبی رسولی المشیریپیشداد گستر سپند ساری 132309113543092
54فرحناز رنجبر بیزکیفرا داوران سازش رنجبران بیزکی ساری 140209126592796
55معصومه شعبانی خارکشیعدل گستر هونام تبرستان ساری 152109119496088
56نهال نریمان فرخردمندان پویا اندیش دادمهر شمال ساری 125809118594750
57عاطفه یوسفی پائین رود پشتیحاتم حق جویان ساری ساری 139509119575700
58 مجید منفرد
منفرد حق بنیان طبرستان ساری 179909199904245
59رضا حسین زاده پر کوهیمهرگان اعتماد پیشداد طبرستان ساری 156309113529742
60ام البنین رضایی ولاشدیداد پیشگان روشنگر آمل ساری 140109112539236
61علی اکبر رفیعیشمیم ولایت نوین شمال ساری 141809353493838   09129553630
62احمد علی خانی دادوکلائیموج عدالت خطه شمال ساری 145409112269089
63سید محمد طاهر پورحافظان عدالتخواه ساریساری131309111536508
64سید مجتبی مصیبیداد پژوهان حقوقی و خرد مازندرانساری153009123311402
65داریوش رحیمیضمان پردازان عدالت خواهساری142909112568648         09055432686
66محمد علی احمدیان آلاشتیحامیان عدل و میزان آلاشتساری145009111144090      09117766977
67سیده فاطمه زهرا صالح پورعدالت خواهان عدل آفرین شمالساری140309120432274
68سمیه کلبادی نژادامین گستر عدل و داد طبرستانساری127809112568849     09035802704
69معصومه اکبری شکتائدادگر ذهن ناب راستینساری151209120885939
70علی اکبر مجیدی سورکیعدالت تدبیر دادگر میاندرودمیاندرود5509111564316
71حسن یوسفی سرخکلائیعدالت بنیان گستر مازندساری113109111287504
72اکرم چابکعدالت محور حقیقت برتر آینده پارسساری152309111580509