حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

یکشنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۳ 10 ذو الحجة 1445 Sunday, 16 June , 2024 ساعت ×
ردیفعکسمدیر و داور نام موسسهنام شهرستانشماره ثبتشماره تماس وضعیت
۱این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0001.jpg استعلی حیدری خلیلیندای صلح برتر اطلس ساری۱۳۰۶۰۹۱۲۱۱۱۵۶۸۱
۲این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0002.jpg استسید مهدی میریمشاوره مهدی میریساری۱۰۳۰۹۱۱۱۵۴۳۴۷۲
۳این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0003.jpg استلیلا ملائی زادهمیعاد داد آفرید ساریساری۱۳۶۵۰۹۱۱۷۷۷۰۶۸۸
۴این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0011.jpg استمیترا معصومی کردخیلیدادیاران عدالت مهر طاهاساری۱۷۲۸۰۹۱۱۲۵۳۲۰۹۴
۵گل علی رضوی سورکیامید صلح گستر میاندرودساری۵۴۰۹۱۱۹۵۳۸۱۵۰
۶این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0083.jpg استسید موسی میریمیزان گستر عادل طبرستانساری۱۲۳۹۰۹۱۱۳۵۴۱۴۹۵
۷این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0107.jpg استسعید شکریداد پویان ممتاز کاسپینساری۱۳۲۵۰۹۱۱۶۶۹۹۰۴۲
۸این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0032.jpg استسهیلا اسلام پناه طالش میکائیلپیام آوران صلح جوی جوان سارویهساری۱۴۳۹۰۹۱۱۲۵۳۸۴۵۸
۹این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0031.jpg استمریم افراسیابیسر آمدان عدالت افق افراساری۱۶۳۹۰۹۱۲۰۳۶۱۵۰۳
۱۰این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0030.jpg استنجیبه حقانیعدالت پیشگان حقوق طبرستانساری۱۷۶۶۰۹۱۱۲۲۸۰۹۸۲
۱۱این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0025.jpg استمحمد رضا فضلیکاتبان عدالت خواه سارویهساری۱۴۳۶۰۹۱۱۳۲۴۰۶۲۶
۱۲این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0047.jpg استمعصومه آوارعدل جویان آوا نوین پارسیانساری۱۷۳۱۰۹۱۱۴۴۰۷۳۰۹
۱۳این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0064.jpg استسید سهیل جمالی گل نشینیسفیران عدالت محور صلح جوی شمالساری۱۴۹۸۰۹۱۱۲۴۹۱۱۸۵
۱۴این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0065.jpg استمحمد بابا جان پور نشلیگروه مشاورین حقوقی باباجان پورساری۹۱۲۰۹۳۰۸۲۲۵۱۰۵
۱۵این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0046.jpg استزینب رحمانیعدالت الهیه زینب رحمانیساری۱۲۳۳۰۹۱۱۳۵۳۴۶۷۲
۱۶این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0094.jpg استنیلوفر ذوالفقاری ساروکلادیان دادور طبرستانساری۱۵۴۲۰۹۱۱۳۶۹۲۲۸۱ ۰۹۱۱۳۶۹۲۲۸۰
۱۷این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0098.jpg استمهدی علینژاد کاشیحق گستر اندیشان پویاساری۱۲۸۷۰۹۱۱۳۵۷۰۵۲۲
۱۸این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0092.jpg استالهه لازریعدل پیشگان ساری گسترساری۱۷۰۶۰۹۱۱۵۷۹۳۸۱۰
۱۹این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0086.jpg استنرجس عبادی جام خانهسرای عدالت پیشگان تبرستانساری۱۷۷۰۰۹۱۱۲۵۷۱۰۴۰
۲۰این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0084.jpg استفاطمه سالاری تلمادرهعدالت محوران عدل و امید طبرستانساری۱۳۵۳۰۹۱۱۲۰۷۱۳۲۲
۲۱این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0116.jpg استجابر محمد حسینی ارمیعدالت پیشگان فانوس آرمیساری۱۶۰۹۰۹۱۱۲۵۲۵۲۱۶
۲۲این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0119.jpg استمهدی ذبیحی جامخانهحقیقت محوران سبز شمالساری۱۴۲۷۰۹۱۱۲۵۴۵۵۳۵
۲۳این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0113.jpg استعلی عباسیمهر آوران صلح و سازش مازندساری۱۴۲۴۰۹۱۱۱۵۱۶۲۳۷
۲۴این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0164.jpg استفهیمه سعیدی کیاسریمسیر عدالت گستر سعیدیساری۱۲۷۵۰۹۱۱۴۷۵۴۳۴۱
۲۵این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0140.jpg استمهناز رمضانی کردخیلیآوای حق و عدالت خواه آریاییساری۱۱۵۵۰۹۱۱۲۴۷۶۴۰۸
۲۶ابراهیم زارع کیاسریمصلحت اندیشان جاوید کیاسرساری۱۴۶۳۰۹۱۱۵۹۵۶۱۱۷
۲۷این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0185.jpg استمهدی شهریدادورز حق جوی ساریساری۱۳۰۸۰۹۱۱۱۵۵۷۳۲۲
۲۸این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0186.jpg استحسین سلیمی مشک آبادیدادگران جوان شمالساری۱۰۳۴۰۹۱۲۰۳۰۹۵۰۵
۲۹این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0127.jpg استمهرنوش ابراهیمی تلوباغیپیشرویان نیک خواه مدافع حقیقتساری۱۵۶۶۰۹۱۱۱۵۲۵۲۳۷
۳۰این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0132.jpg استامید یعقوبیاندادپیمان عدالت شمالساری۲۳۲۰۹۱۱۲۵۲۴۱۸۱
۳۱این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0188.jpg استمهدی احمدی کوچکسرائیعدل آفرین سامان طبرستانساری۱۲۱۰۰۹۱۱۱۲۱۲۲۵۷
۳۲جمال الدین یوسفی رزومیعدالت پیشگان سرزمین پارسی نیکانساری۱۱۱۷۰۹۱۱۵۸۳۲۳۰۴
۳۳زهرا سالخوردهتندیس عدل گستر صلح و سازشساری۱۳۵۱۰۹۱۱۸۵۰۲۲۰۶
۳۴مژگان عباسیرهپویان عدالت جوی نگین شمالساری۱۳۱۹۰۹۱۱۱۵۳۷۱۴۵
۳۵علی صفریدادگران عدالت پیشه گان حق معتمدینساری۱۴۷۷۰۹۱۱۳۵۱۰۴۲۹
۳۶علیرضا عزیزی خورشیدیچشمه عدالت دادیاران پارس میهنساری۱۱۸۳۰۹۱۱۱۵۵۲۶۹۲
۳۷فاطمه السادات موسوینوای عدالت خوشنام نیکانساری۱۸۰۲۰۹۱۱۱۵۴۲۶۷۴
۳۸کاظم صداقتعدل پویان زرین صداقت شمالساری۱۵۵۲۰۹۱۱۳۷۱۵۴۸۴
۳۹فروغ بشری تکلیمیدادآوران فروغ عدالتساری۱۷۱۶۰۹۱۱۸۲۴۱۲۹۸ ۰۹۳۰۷۵۹۸۸۸۳
۴۰سمیه سرخابی اصلیچراغ حق و عدالت شمالساری۱۴۲۲۰۹۹۰۶۵۲۸۹۵۱
۴۱علی اکبر مجیدی سورکیعدالت تدبیر دادگر میاندرودساری۵۵۰۹۱۱۱۵۶۴۳۱۶
۴۲عباس باقری دونچالییاری رسانان حقوق ساریساری۱۴۴۳۰۹۱۱۳۲۶۳۲۷۸
۴۳محمود رضا منفرددادیاران عدالت راستین
ساری۱۲۹۵۰۹۱۱۲۵۵۷۱۷۳
۴۴رضا پناهیانعدالت گستر امیران مازندران ساری ۱۳۴۵۰۹۱۱۲۵۵۲۰۸۶
۴۵حسین محمدی دیز آبادیعدالت مهر محمدی دیز آبادی ساری ۱۲۹۸۰۹۱۱۳۵۵۱۴۵۹
۴۶روح اله واحدی خرم آبادیعدالت محور حقیقت امید ایرانیان ساری ۱۴۶۱۰۹۱۱۱۵۸۰۵۰۹
۴۷عبدالمطلب طالبیعبدالمطلب طالبیدادفر فاخر پاک مهر ساری ۱۵۵۴۰۹۱۱۱۵۵۴۴۱۷
۴۸عباس سحابیچتر عدالت و حق و اندیشه نوین شمال ساری ۱۶۱۰۰۹۹۲۰۹۵۵۷۱۴
۴۹هدیه زاهدیاندادگستر سارویه زاهدیان ساری ۱۴۹۰۰۹۱۱۷۴۲۲۳۷۱
۵۰مریم رنجبر ورندیمریم رنجبر ورندی ساری ۱۴۶۷۰۹۳۶۶۳۰۶۷۴۹
۵۱علی محمد امینی منشگلهای حق و عدالت شمال ساری ۱۴۷۱۰۹۱۱۳۵۴۸۱۲۳
۵۲مجتبی رسولی المشیریپیشداد گستر سپند ساری ۱۳۲۳۰۹۱۱۳۵۴۳۰۹۲
۵۳فرحناز رنجبر بیزکیفرا داوران سازش رنجبران بیزکی ساری ۱۴۰۲۰۹۱۲۶۵۹۲۷۹۶
۵۴معصومه شعبانی خارکشیعدل گستر هونام تبرستان ساری ۱۵۲۱۰۹۱۱۹۴۹۶۰۸۸
۵۵نهال نریمان فرخردمندان پویا اندیش دادمهر شمال ساری ۱۲۵۸۰۹۱۱۸۵۹۴۷۵۰
۵۶عاطفه یوسفی پائین رود پشتیحاتم حق جویان ساری ساری ۱۳۹۵۰۹۱۱۹۵۷۵۷۰۰
۵۷ مجید منفرد
منفرد حق بنیان طبرستان ساری ۱۷۹۹۰۹۱۹۹۹۰۴۲۴۵
۵۸رضا حسین زاده پر کوهیمهرگان اعتماد پیشداد طبرستان ساری ۱۵۶۳۰۹۱۱۳۵۲۹۷۴۲
۵۹ام البنین رضایی ولاشدیداد پیشگان روشنگر آمل ساری ۱۴۰۱۰۹۱۱۲۵۳۹۲۳۶
۶۰علی اکبر رفیعیشمیم ولایت نوین شمال ساری ۱۴۱۸۰۹۳۵۳۴۹۳۸۳۸   09129553630
61احمد علی خانی دادوکلائیموج عدالت خطه شمال ساری ۱۴۵۴۰۹۱۱۲۲۶۹۰۸۹
۶۲سید محمد طاهر پورحافظان عدالتخواه ساریساری۱۳۱۳۰۹۱۱۱۵۳۶۵۰۸
۶۳سید مجتبی مصیبیداد پژوهان حقوقی و خرد مازندرانساری۱۵۳۰۰۹۱۲۳۳۱۱۴۰۲
۶۴داریوش رحیمیضمان پردازان عدالت خواهساری۱۴۲۹۰۹۱۱۲۵۶۸۶۴۸         09055432686
65محمد علی احمدیان آلاشتیحامیان عدل و میزان آلاشتساری۱۴۵۰۰۹۱۱۱۱۴۴۰۹۰      09117766977
66سیده فاطمه زهرا صالح پورعدالت خواهان عدل آفرین شمالساری۱۴۰۳۰۹۱۲۰۴۳۲۲۷۴
۶۷سمیه کلبادی نژادامین گستر عدل و داد طبرستانساری۱۲۷۸۰۹۱۱۲۵۶۸۸۴۹     09035802704
68معصومه اکبری شکتائیدادگر ذهن ناب راستینساری۱۵۱۲۰۹۱۲۰۸۸۵۹۳۹
۶۹علی اکبر مجیدی سورکیعدالت تدبیر دادگر میاندرودمیاندرود۵۵۰۹۱۱۱۵۶۴۳۱۶
۷۰حسن یوسفی سرخکلائیعدالت بنیان گستر مازندساری۱۱۳۱۰۹۱۱۱۲۸۷۵۰۴
۷۱اکرم چابکعدالت محور حقیقت برتر آینده پارسساری۱۵۲۳۰۹۱۱۱۵۸۰۵۰۹
۷۲عبدالمجید والهیعدالت بنیان دادرسان مهرگانساری۱۳۴۰۰۹۱۱۱۲۴۲۱۱۸
۷۳ستاره سامی کرمانیندای حق شناس طبرستانساری۱۳۱۷۰۹۱۲۱۵۴۷۳۹۱
۷۴مونا انگاشتهعدل جویان مانا نوین طبرستان ساری۱۷۳۰۰۹۱۱۲۵۶۴۴۲۷
۷۵جواد خانه فردصفیر عدالت شمالساری۱۰۲۵۰۹۳۹۱۵۱۸۴۹۰
۷۶علی شادفرحق پژوهان برتر سارویهساری۱۶۷۲۰۹۱۱۱۵۷۱۴۹۷
۷۷سیمین عنایتیپیشداد در احقاق حق شمال اسفیورد شورآبساری۱۶۶۶۰۹۱۱۱۵۴۹۸۱۶
۷۸شیرین السادات حسینینجوا گستران سروش عدالتساری۱۶۸۴۰۹۱۶۶۶۹۲۴۴۷
۷۹مریم برزگارآرمان گستر مریم برزگار باغلوئی ساریساری۱۳۹۳۰۹۱۱۸۵۹۶۳۶۸
۸۰سید بابا ساداتی سرخیعدالت خواهان امید برتر شمالساری۱۶۶۷
۸۱وحید محمودی مقدممهرجویان دادخواه عدالت گستر طبرستانساری۱۷۷۷۰۹۱۱۲۴۰۴۴۲۸
۸۲روح اله یحیی زادهعدل و میزان میاندرودساری۵۷۰۹۱۱۷۱۱۲۷۵۵
۸۳بهروز خیرخواهسپندمهرخیرخواهساری۴۸۶۵۴۰۹۱۱۴۴۸۶۳۳۷
۸۴الهه خانلریالهه داوری آرش ساریساری۱۵۴۴۰۹۱۱۳۱۰۵۵۷۶