حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

پنج شنبه, ۱۰ اسفند , ۱۴۰۲ 20 شعبان 1445 Thursday, 29 February , 2024 ساعت ×
ردیفعکسمدیر و داور نام موسسهنام شهرستانشماره ثبتشماره تماس وضعیت
۱این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0001.jpg استعلی حیدری خلیلیندای صلح برتر اطلس ساری۱۳۰۶۰۹۳۶۱۱۱۵۶۸۱
۲این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0002.jpg استسید مهدی میریمشاوره مهدی میریساری۱۰۳۰۹۱۱۱۵۴۳۴۷۲
۳این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0003.jpg استلیلا ملائی زادهمیعاد داد آفرید ساریساری۱۳۶۵۰۹۱۱۷۷۷۰۶۸۸
۴این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0011.jpg استمیترا معصومی کردخیلیدادیاران عدالت مهر طاهاساری۱۷۲۸۰۹۱۱۲۵۳۲۰۹۴
۵گل علی رضوی سورکیامید صلح گستر میاندرودساری۵۴۰۹۱۱۹۵۳۸۱۵۰
۶این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0083.jpg استسید موسی میریمیزان گستر عادل طبرستانساری۱۲۳۹۰۹۱۱۳۵۴۱۴۹۵
۷این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0107.jpg استسعید شکریداد پویان ممتاز کاسپینساری۱۳۲۵۰۹۱۱۶۶۹۹۰۴۲
۸این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0032.jpg استسهیلا اسلام پناه طالش میکائیلپیام آوران صلح جوی جوان سارویهساری۱۴۳۹۰۹۱۱۲۵۳۸۴۵۸
۹این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0031.jpg استمریم افراسیابیسر آمدان عدالت افق افراساری۱۶۳۹۰۹۱۲۰۳۶۱۵۰۳
۱۰این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0030.jpg استنجیبه حقانیعدالت پیشگان حقوق طبرستانساری۱۷۶۶۰۹۱۱۲۲۸۰۹۸۲
۱۱این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0025.jpg استمحمد رضا فضلیکاتبان عدالت خواه سارویهساری۱۴۳۶۰۹۱۱۳۲۴۰۶۲۶
۱۲این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0047.jpg استمعصومه آوارعدل جویان آوا نوین پارسیانساری۱۷۳۱۰۹۱۱۴۴۰۷۳۰۹
۱۳این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0064.jpg استسید سهیل جمالی گل نشینیسفیران عدالت محور صلح جوی شمالساری۱۴۹۸۰۹۱۱۲۴۹۱۱۸۵
۱۴این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0065.jpg استمحمد بابا جان پور نشلیگروه مشاورین حقوقی باباجان پورساری۹۱۲۰۹۳۰۸۲۲۵۱۰۵
۱۵این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0046.jpg استزینب رحمانیعدالت الهیه زینب رحمانیساری۱۲۳۳۰۹۱۱۳۵۳۴۶۷۲
۱۶این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0007.jpg استفائزه پور دهقانپیشگامان عدل گستر شهر پویان ایرانیانساری۱۳۳۵۰۹۱۱۱۵۹۹۵۰۵
۱۷این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0094.jpg استنیلوفر ذوالفقاری ساروکلادیان دادور طبرستانساری۱۵۴۲۰۹۱۱۳۶۹۲۲۸۱ ۰۹۱۱۳۶۹۲۲۸۰
۱۸این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0098.jpg استمهدی علینژاد کاشیحق گستر اندیشان پویاساری۱۲۸۷۰۹۱۱۳۵۷۰۵۲۲
۱۹این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0092.jpg استالهه لازریعدل پیشگان ساری گسترساری۱۷۰۶۰۹۱۱۵۷۹۳۸۱۰
۲۰این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0086.jpg استنرجس عبادی جام خانهسرای عدالت پیشگان تبرستانساری۱۷۷۰۰۹۱۱۲۵۷۱۰۴۰
۲۱این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0084.jpg استفاطمه سالاری تلمادرهعدالت محوران عدل و امید طبرستانساری۱۳۵۳۰۹۱۱۲۰۷۱۳۲۲
۲۲این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0116.jpg استجابر محمد حسینی ارمیعدالت پیشگان فانوس آرمیساری۱۶۰۹۰۹۱۱۲۵۲۵۲۱۶
۲۳این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0119.jpg استمهدی ذبیحی جامخانهحقیقت محوران سبز شمالساری۱۴۲۷۰۹۱۱۲۵۴۵۵۳۵
۲۴این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0113.jpg استعلی عباسیمهر آوران صلح و سازش مازندساری۱۴۲۴۰۹۱۱۱۵۱۶۲۳۷
۲۵این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0164.jpg استفهیمه سعیدی کیاسریمسیر عدالت گستر سعیدیساری۱۲۷۵۰۹۱۱۴۷۵۴۳۴۱
۲۶این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0140.jpg استمهناز رمضانی کردخیلیآوای حق و عدالت خواه آریاییساری۱۱۵۵۰۹۱۱۲۴۷۶۴۰۸
۲۷ابراهیم زارع کیاسریمصلحت اندیشان جاوید کیاسرساری۱۴۶۳۰۹۱۱۵۹۵۶۱۱۷
۲۸این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0185.jpg استمهدی شهریدادورز حق جوی ساریساری۱۳۰۸۰۹۱۱۱۵۵۷۳۲۲
۲۹این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0186.jpg استحسین سلیمی مشک آبادیدادگران جوان شمالساری۱۰۳۴۰۹۱۲۰۳۰۹۵۰۵
۳۰این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0127.jpg استمهرنوش ابراهیمی تلوباغیپیشرویان نیک خواه مدافع حقیقتساری۱۵۶۶۰۹۱۱۱۵۲۵۲۳۷
۳۱این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0132.jpg استامید یعقوبیاندادپیمان عدالت شمالساری۲۳۲۰۹۱۱۲۵۲۴۱۸۱
۳۲این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0188.jpg استمهدی احمدی کوچکسرائیعدل آفرین سامان طبرستانساری۱۲۱۰۰۹۱۱۱۲۱۲۲۵۷
۳۳جمال الدین یوسفی رزومیعدالت پیشگان سرزمین پارسی نیکانساری۱۱۱۷۰۹۱۱۵۸۳۲۳۰۴
۳۴زهرا سالخوردهتندیس عدل گستر صلح و سازشساری۱۳۵۱۰۹۱۱۸۵۰۲۲۰۶
۳۵مژگان عباسیرهپویان عدالت جوی نگین شمالساری۱۳۱۹۰۹۱۱۱۵۳۷۱۴۵
۳۶علی صفریدادگران عدالت پیشه گان حق معتمدینساری۱۴۷۷۰۹۱۱۳۵۱۰۴۲۹
۳۷علیرضا عزیزی خورشیدیچشمه عدالت دادیاران پارس میهنساری۱۱۸۳۰۹۱۱۱۵۵۲۶۹۲
۳۸فاطمه السادات موسوینوای عدالت خوشنام نیکانساری۱۸۰۲۰۹۱۱۱۵۴۲۶۷۴
۳۹کاظم صداقتعدل پویان زرین صداقت شمالساری۱۵۵۲۰۹۱۱۳۷۱۵۴۸۴
۴۰فروغ بشری تکلیمیدادآوران فروغ عدالتساری۱۷۱۶۰۹۱۱۸۲۴۱۲۹۸ ۰۹۳۰۷۵۹۸۸۸۳
۴۱سمیه سرخابی اصلیچراغ حق و عدالت شمالساری۱۴۲۲۰۹۹۰۶۵۲۸۹۵۱
۴۲علی اکبر مجیدی سورکیعدالت تدبیر دادگر میاندرودساری۵۵۰۹۱۱۱۵۶۴۳۱۶
۴۳عباس باقری دونچالییاری رسانان حقوق ساریساری۱۴۴۳۰۹۱۱۳۲۶۳۲۷۸
۴۴محمود رضا منفرددادیاران عدالت راستین
ساری۱۲۹۵۰۹۱۱۲۵۵۷۱۷۳
۴۵رضا پناهیانعدالت گستر امیران مازندران ساری ۱۳۴۵۰۹۱۱۲۵۵۲۰۸۶
۴۶حسین محمدی دیز آبادیعدالت مهر محمدی دیز آبادی ساری ۱۲۹۸۰۹۱۱۳۵۵۱۴۵۹
۴۷روح اله واحدی خرم آبادیعدالت محور حقیقت امید ایرانیان ساری ۱۴۶۱۰۹۱۱۱۵۸۰۵۰۹
۴۸عبدالمطلب طالبیعبدالمطلب طالبیدادفر فاخر پاک مهر ساری ۱۵۵۴۰۹۱۱۱۵۵۴۴۱۷
۴۹عباس سحابیچتر عدالت و حق و اندیشه نوین شمال ساری ۱۶۱۰۰۹۹۲۰۹۵۵۷۱۴
۵۰هدیه زاهدیاندادگستر سارویه زاهدیان ساری ۱۴۹۰۰۹۱۱۷۴۲۲۳۷۱
۵۱مریم رنجبر ورندیمریم رنجبر ورندی ساری ۱۴۶۷۰۹۳۶۶۳۰۶۷۴۹
۵۲علی محمد امینی منشگلهای حق و عدالت شمال ساری ۱۴۷۱۰۹۱۱۳۵۴۸۱۲۳
۵۳مجتبی رسولی المشیریپیشداد گستر سپند ساری ۱۳۲۳۰۹۱۱۳۵۴۳۰۹۲
۵۴فرحناز رنجبر بیزکیفرا داوران سازش رنجبران بیزکی ساری ۱۴۰۲۰۹۱۲۶۵۹۲۷۹۶
۵۵معصومه شعبانی خارکشیعدل گستر هونام تبرستان ساری ۱۵۲۱۰۹۱۱۹۴۹۶۰۸۸
۵۶نهال نریمان فرخردمندان پویا اندیش دادمهر شمال ساری ۱۲۵۸۰۹۱۱۸۵۹۴۷۵۰
۵۷عاطفه یوسفی پائین رود پشتیحاتم حق جویان ساری ساری ۱۳۹۵۰۹۱۱۹۵۷۵۷۰۰
۵۸ مجید منفرد
منفرد حق بنیان طبرستان ساری ۱۷۹۹۰۹۱۹۹۹۰۴۲۴۵
۵۹رضا حسین زاده پر کوهیمهرگان اعتماد پیشداد طبرستان ساری ۱۵۶۳۰۹۱۱۳۵۲۹۷۴۲
۶۰ام البنین رضایی ولاشدیداد پیشگان روشنگر آمل ساری ۱۴۰۱۰۹۱۱۲۵۳۹۲۳۶
۶۱علی اکبر رفیعیشمیم ولایت نوین شمال ساری ۱۴۱۸۰۹۳۵۳۴۹۳۸۳۸   09129553630
62احمد علی خانی دادوکلائیموج عدالت خطه شمال ساری ۱۴۵۴۰۹۱۱۲۲۶۹۰۸۹
۶۳سید محمد طاهر پورحافظان عدالتخواه ساریساری۱۳۱۳۰۹۱۱۱۵۳۶۵۰۸
۶۴سید مجتبی مصیبیداد پژوهان حقوقی و خرد مازندرانساری۱۵۳۰۰۹۱۲۳۳۱۱۴۰۲
۶۵داریوش رحیمیضمان پردازان عدالت خواهساری۱۴۲۹۰۹۱۱۲۵۶۸۶۴۸         09055432686
66محمد علی احمدیان آلاشتیحامیان عدل و میزان آلاشتساری۱۴۵۰۰۹۱۱۱۱۴۴۰۹۰      09117766977
67سیده فاطمه زهرا صالح پورعدالت خواهان عدل آفرین شمالساری۱۴۰۳۰۹۱۲۰۴۳۲۲۷۴
۶۸سمیه کلبادی نژادامین گستر عدل و داد طبرستانساری۱۲۷۸۰۹۱۱۲۵۶۸۸۴۹     09035802704
69معصومه اکبری شکتائدادگر ذهن ناب راستینساری۱۵۱۲۰۹۱۲۰۸۸۵۹۳۹
۷۰علی اکبر مجیدی سورکیعدالت تدبیر دادگر میاندرودمیاندرود۵۵۰۹۱۱۱۵۶۴۳۱۶
۷۱حسن یوسفی سرخکلائیعدالت بنیان گستر مازندساری۱۱۳۱۰۹۱۱۱۲۸۷۵۰۴
۷۲اکرم چابکعدالت محور حقیقت برتر آینده پارسساری۱۵۲۳۰۹۱۱۱۵۸۰۵۰۹