حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

پنج شنبه, ۳۱ خرداد , ۱۴۰۳ 14 ذو الحجة 1445 Thursday, 20 June , 2024 ساعت ×
ردیفعکسمدیر و داورنام موسسهنام شهرستانشماره ثبتشماره تماسوضعیت
۱این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0066.jpg استعلی اکبر قبادیسرای دادگستری معتمدعدل مازندقائم شهر۷۶۵۰۹۱۱۱۲۶۳۸۷۶
۲این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0068.jpg استسارا اولادی قادیکلائیسپهر عدالت پیمان صلحقائم شهر۸۲۷۰۹۱۱۳۲۴۲۶۰۸۸ فهیمه سلیمی ۰۹۹۲۱۳۵۸۰۸۷
۳این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0040.jpg استنازنین فاضلی رادعدالت پروران فاضل ایرانیانقائم شهر۷۷۱۰۹۳۵۳۸۵۴۰۸۵
۴این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0004.jpg استفاطمه عنایتی زاهد کلائیآفاق عدل و میزان آینده سازان ایرانیانآقائم شهر۶۰۱۰۹۱۱۳۲۳۷۱۹۲
۵این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0096.jpg استشیما رجب پور کرد آسیابیعدالت پروران مهر قائم شهرقائم شهر۸۳۸۰۹۱۱۹۲۵۷۶۳۹
۶این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0089.jpg استفرشید عارفیعلم و دانش دادبین پارسهقائم شهر۵۶۷۰۹۱۲۸۳۸۶۹۶۵
۷این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0087.jpg استسکینه حیدری رمییکتا داد گستر رجای شرققائم شهر۶۷۹۰۹۱۱۳۱۵۹۵۶۵
۸این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0085.jpg استجواد محمدی گل افشانیپیشگامان عدالت دادسران پایدارقائم شهر۵۷۲۰۹۱۱۴۸۶۴۴۸۲
۹این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0081.jpg استراحله اسدی افراکیراهگشای قانون مدار عدل مازندقائم شهر۶۴۲۰۹۱۱۱۲۹۲۷۳۸
۱۰این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0082.jpg استلیلا بهرامی کوتنائیقانون مهرگان عدالت ایرانیانقائم شهر۵۷۹۰۹۱۱۱۲۸۰۴۶۱
۱۱این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0078.jpg استحسین علی مرادیرهگشای عدل نوین مازندرانقائم شهر۶۸۰۰۹۱۲۶۰۱۳۳۷۵
۱۲این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0077.jpg استبهاره اسمعیلی زادهسحاب حق گستر مازندقائم شهر۸۳۶۰۹۱۱۲۲۹۹۶۹۴
۱۳این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0079.jpg استسیده یگانه هاشمیفاخران خرد عدالت خواهقائم شهر۴۸۰۰۹۱۲۸۳۴۵۹۸۳
۱۴این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0080.jpg استعلیرضا میرزائیراهیان عدل مهر میرزائیقائم شهر۶۰۵۰۹۱۲۵۴۳۱۳۸۲
۱۵این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0115.jpg استزهرا حاجی پاشامهر گستر عدل زهرا حاجی پاشاقائم شهر۶۷۳۰۹۱۲۶۴۶۳۵۲۱
۱۶این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0118.jpg استسیده مروارید میر ابولفضلی ایوریقمیعاد صلح سفیر عدالت مهر گسترقائم شهر۶۱۳۰۹۰۳۴۳۰۰۸۳۸
۱۷این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0122.jpg استسیده زهرا موسوی سواد کوهیصلح داد  پویان سوشیانتقائم شهر۷۸۴۰۹۱۱۸۱۳۸۳۲۲
۱۸این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0114.jpg استفاطمه مهرجویی کارمزدیخانه عدالت پیشگان عدل و داد صدراقائم شهر۵۶۲۰۹۱۱۹۲۵۴۸۸۰
۱۹این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0170.jpg استزهرا اسحاقی ملهرهنمون داد پویان مازند دامونقائم شهر۵۸۳۰۹۱۱۲۵۵۲۹۸۹
۲۰این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0161.jpg استرضا اکبری شهمیرزادیکرامت داد آفرینان مهرقائم شهر۴۷۹۰۹۱۱۱۲۴۲۰۰۰
۲۱این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0192.jpg استبهزاد سیفیعدل جویان شریف سیف طبرستانقائم شهر۷۲۸۰۹۱۱۳۲۴۲۵۴۶
۲۲سبحان الله قنبریدرمانگاه نو اندیشان عدالت گستر قائمقائم شهر۵۷۱۰۹۳۵۵۳۵۷۹۳۹
۲۳علی آریا فرحل و فصل ایرانیان علی آریا فرقائم شهر۶۱۹۰۹۳۵۶۰۴۰۵۸۹
۲۴آتنا غلامی اوریمیحق طلبان عدالت پیشه مهر مازندرانقائم شهر۷۲۱۰۹۱۱۹۲۴۸۴۹۲
۲۵فرزانه غلامحسینی پیش کفشآوای صلح گستر عدل گیتیقائم شهر۸۰۰۰۹۰۱۱۸۹۷۹۷۲
۲۶علی اصغر میرزاییعدالت گستر عدل میرزاییقائم شهر۵۹۸۰۹۱۱۱۲۶۵۰۷۴
۲۷سجاد شاکری المشیریعدالت جویان مهر گستر نیکان قائمقائم شهر۸۵۴۰۹۹۳۰۲۳۴۶۸۳
 28 عادل براری مقامی فرهیختگان حق و عدالت طبرستان قائم شهر 82909111557957
 29رضا مرزبان عدالت پیشگان عادل پرور مازندران  قائم شهر 73309112273079
30سید حسین موسوی طارسیصدیق پردازان راستین گسترقائم شهر۷۰۰۰۹۱۱۷۷۴۷۴۱۱
۳۱عادل صفری درویشخیلعدالت پیشگان عدل و داد قائم شهر قائم شهر ۸۵۵۰۹۱۲۹۲۱۳۹۲۵
۳۲ملیحه السادات هاشمی کنتیآوای قانون گستر قائم مازندرانقائم شهر۷۶۹۰۹۰۵۴۴۵۸۲۸۳
۳۳مراد طلائی فیروز جائیطنین رسای عدل و داد حقیقت ایرانیانقائم شهر۸۴۹۰۹۱۱۷۴۲۳۹۵۵
۳۴شقایق ابراهیمی تقی زادهدادگستر توحید قائمشهرقائم شهر۷۵۸۰۹۱۱۲۲۶۲۱۲۵
۳۵ریتا جوادیانعدالت پویش مانا شمالقائم شهر۶۰۳۰۹۱۱۱۲۶۰۵۴۷     09333716738
36محسن جعفریصلح و عدل آوین گسترقائم شهر۷۶۹۰۹۱۱۷۱۱۱۶۲۱
۳۷فهیمه سلیمی وسطی کلائیسپهر عدالت پیمان صلحقائم شهر۸۲۷۰۹۹۲۱۳۵۸۰۸۷
۳۸نیما قنبریرجای انصاف آریا گستر قائم شهر۸۲۴۰۹۱۱۳۲۳۷۰۹۰
۳۹نیما فلاح کتی لتهعدالت گستر تامین حق ایرانیانقائم شهر۶۲۸۰۹۱۱۱۲۶۸۷۵۰
۴۰فرزانه مرادیعدل پروران نگاره طبرستانقائم شهر۸۱۲۰۹۳۷۸۷۳۰۷۰۴
۴۱سید کاظم داداشی سراجیپیشگامان عدل حامیانقائم شهر۸۴۶۰۹۱۱۹۲۴۲۹۸۵
۴۲آزاده مقصودیخلاقان عدل گستر برترقائم شهر۵۶۰۹۹۰۴۸۶۸۸۴۶
۴۳کیوان قلی پورعدالت خواه ولادبین فرامرزیقائم شهر۵۴۲۰۹۱۱۹۰۳۹۵۵۷
۴۴بردیا بهمنی رادمشاوران حقیقت جوی کیان مهرقائم شهر۶۲۳۰۹۱۱۵۷۰۱۵۲۸
۴۵عطا اله برزوییدادگستر بنیان یاران  مازندرانقائم شهر۶۳۵۰۹۱۱۲۲۳۵۹۰۰
۴۶کیومرث یزدان پناه قادیکلائیعدالت آفرینان توانگر نوین مازندقائم شهر۶۵۸۰۹۱۱۱۲۴۲۵۴۷
۴۷عباس ززولیقانون دان مازرونقائم شهر۶۸۴۰۹۱۱۲۲۶۷۳۷۰
۴۸میترا احمدیکیان مهر اترکله سوادکوهقائم شهر۴۸۱۰۹۱۱۱۲۸۵۵۰۹
۴۹کیومرث یزدان پناهعدالت افرینان توانگر نوین مازندقائم شهر۶۵۸۰۹۱۱۱۲۴۲۵۴۷
۵۰حسین طاهری کوتناییمهر گستر عدل طاهای مازندرانقائم شهر۴۴۳۰۹۱۱۲۱۲۱۷۹۷
۵۱صدیقه زکریا زادهبهبویان صلح گستر عدل آریاقائم شهر۸۵۰۰۹۱۱۲۲۸۳۹۶۱