حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. 15 ذو القعدة 1444 Saturday, 3 June , 2023 ساعت ×
ردیفعکسمدیر و داورنام موسسهنام شهرستانشماره ثبتشماره تماسوضعیت
1این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0066.jpg استعلی اکبر قبادیسرای دادگستری معتمدعدل مازندقائم شهر76509111263876
2این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0068.jpg استسارا اولادی قادیکلائیسپهر عدالت پیمان صلحقائم شهر827091132426088 فهیمه سلیمی 09921358087
3این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0040.jpg استنازنین فاضلی رادعدالت پروران فاضل ایرانیانقائم شهر77109353854085
4این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0004.jpg استفاطمه عنایتی زاهد کلائیآفاق عدل و میزان آینده سازان ایرانیانآقائم شهر60109113237192
5این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0096.jpg استشیما رجب پور کرد آسیابیعدالت پروران مهر قائم شهرقائم شهر83809119257639
6این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0089.jpg استفرشید عارفیعلم و دانش دادبین پارسهقائم شهر56709128386965
7این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0087.jpg استسکینه حیدری رمییکتا داد گستر رجای شرققائم شهر67909113159565
8این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0085.jpg استجواد محمدی گل افشانیپیشگامان عدالت دادسران پایدارقائم شهر57209114864482
9این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0081.jpg استراحله اسدی افراکیراهگشای قانون مدار عدل مازندقائم شهر64209111292738
10این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0082.jpg استلیلا بهرامی کوتنائیقانون مهرگان عدالت ایرانیانقائم شهر57909111280461
11این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0078.jpg استحسین علی مرادیرهگشای عدل نوین مازندرانقائم شهر68009126013375
12این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0077.jpg استبهاره اسمعیلی زادهسحاب حق گستر مازندقائم شهر83609112299694
13این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0079.jpg استسیده یگانه هاشمیفاخران خرد عدالت خواهقائم شهر48009128345983
14این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0080.jpg استعلیرضا میرزائیراهیان عدل مهر میرزائیقائم شهر60509125431382
15این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0115.jpg استزهرا حاجی پاشامهر گستر عدل زهرا حاجی پاشاقائم شهر67309126463521
16این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0118.jpg استسیده مروارید میر ابولفضلی ایوریقمیعاد صلح سفیر عدالت مهر گسترقائم شهر61309034300838
17این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0122.jpg استسیده زهرا موسوی سواد کوهیصلح داد  پویان سوشیانتقائم شهر78409118138322
18این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0114.jpg استفاطمه مهرجویی کارمزدیخانه عدالت پیشگان عدل و داد صدراقائم شهر56209119254880
19این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0170.jpg استزهرا اسحاقی ملهرهنمون داد پویان مازند دامونقائم شهر58309112552989
20این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0161.jpg استرضا اکبری شهمیرزادیکرامت داد آفرینان مهرقائم شهر47909111242000
21این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0192.jpg استبهزاد سیفیعدل جویان شریف سیف طبرستانقائم شهر72809113242546
22سبحان الله قنبریدرمانگاه نو اندیشان عدالت گستر قائمقائم شهر57109355357939
23علی آریا فرحل و فصل ایرانیان علی آریا فرقائم شهر61909356040589
24آتنا غلامی اوریمیحق طلبان عدالت پیشه مهر مازندرانقائم شهر72109119248492
25فرزانه غلامحسینی پیش کفشآوای صلح گستر عدل گیتیقائم شهر80009011897972
26علی اصغر میرزاییعدالت گستر عدل میرزاییقائم شهر59809111265074
27سجادشاکری المشیریعدالت جویان مهر گستر نیکان قائمقائم شهر85409930234683
 28 عادل براری مقامی فرهیختگان حق و عدالت طبرستان قائم شهر 82909111557957
 29رضا مرزبان عدالت پیشگان عادل پرور مازندران  قائم شهر 73309112273079
30سید حسین موسوی طارسیصدیق پردازان راستین گسترقائم شهر70009117747411
31عادل صفری درویشخیلعدالت پیشگان عدل و داد قائم شهر قائم شهر 85509129213925
32ملیحه السادات هاشممی کنتیآوای قانون گستر قائم مازندرانقائم شهر76909054458283
33مراد طلائی فیروز جائیطنین رسای عدل و داد حقیقت ایرانیانقائم شهر84909117423955
34شقایق ابراهیمی تقی زادهدادگستر توحید قائمشهرقائم شهر75809112262125
35ریتا جوادیانعدالت پویش مانا شمالقائم شهر60309111260547     09333716738
36محسن جعفریصلح و عدل آوین گسترقائم شهر76909117111621
37فهیمه سلیمی وسطی کلائیسپهر عدالت پیمان صلحقائم شهر82709921358087